امان از جدایی
امان از رنج این دنیای فانی امان از دست این عشق خیالی
امان از دست این درد و المها مصیبتهای بی پایان و باقی
امان از عشق و شهوت شادی و شور گناهان و غرائضهای آنی
امان از هر گناه وهر مصیبت که باشد قاطع پیوند باقی
امان از آنچه مردم راضی اند و خداوند تعالی نیست راضی
امان از هرکه آخر بی خدا و بدون او کند این زندگانی
امان از مردم بی بند و بار و امان از این عملهای کذائی
عملهایی که باشد بهر خالق همه پوچ و همه بی بند و باری
23 محرم 1419 30/2/1377

امان از جدایی

برچسب ها : به یاد گذشته  ,